0
Количка

Политика на поверителност

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага за интернет сайта: www.sentimentocandles.com. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия интернет сайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от платформата sentimentocandles.com e  Астарта А ЕООД, ЕИК: 205353764 , със седалище гр. Варна, ул. Божур 12.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него е имейл: candles.sentimento@gmail.com

1. Видовете лични данни, които обработваме

1.1 Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1.1.1 Данни за профила Ви в платформата sentimentocandles.com, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и платформата sentimentocandles.com, (“Общите условия”):

●    Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Парола;

1.1.2 Данни за онлайн поръчка през платформата sentimentocandles.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора в съответствие с Общите условия.

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●    Адрес за доставка –град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура – имена, телефон, град, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус на плащане;

●    Статус на доставката;

1.2 Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1.2.1 Данни за профила Ви в платформата sentimentocandles.com:

1.2.2 Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на платформата sentimentocandles.com или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на ревю на продукт или коментар в блога ни и други форми на комуникация и/или изразяване:

●   Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Телефонен номер;

●    Адрес;

●    Интернет сайт;

●    Съдържание на коментара / съобщението;

1.2.3 Данни за онлайн поръчка през платформата sentimentocandles.com:

●    История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия като ни пишете на candles.sentimento@gmail.com. При оттегляне на съгласието, обработката на съответния вид лични данни за посочените цели, се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

1.3. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1.3.1 Данни за профила Ви в платформата sentimentocandles.com

●   Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

1.3.2 Данни за онлайн поръчка през платформата sentimentocandles.com:

●   Адрес за доставка –град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура – имена, телефон, град, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;

1.3.3 Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

– Данни за профила Ви в платформата sentimentocandles.com:

●   Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

– Данни за онлайн поръчка през платформата sentimentocandles.com:

●   Адрес за доставка –град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура – имена, телефон, град, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;

2. Цели на обработката на личните данни

2.1 Данните за профила Ви в платформата sentimentocandles.com се обработват за целите на:

●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

●    Доставка на поръчани продукти;

●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

●    Автентикация при влизане в профила Ви;

●    Изпращане имейли и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2.2 Данните за онлайн поръчка през платформата sentimentocandles.com се обработват за целите на:

●   Доставка на поръчани продукти;

●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

2.3 Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●   Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
●    Осъществяване на комуникация с Вас;

3.Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Астарта – А ЕООД.

– Използваме доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и други.

– Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Включително фирми за куриерски услуги и счетоводен софтуер.

-Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

4. Данните се обработват за следните срокове:

4.1 Данни, предоставени на договорно основание:

  • Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на платформата или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
    ●    Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

4.2 Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

4.3 Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на платформата – и до изтичането на 5 години от датата на последното.

5. Вашите права във връзка с личните Ви данни

5.1 Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

  • По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

5.2 Право на коригиране на неточни лични данни

  • Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като предявите писмено искане на candles.sentimento@gmail.com, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

5.3 Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●   Отпадане на необходимостта от обработка;

●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

●    Незаконна обработка на данни;

●    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

5.4 Право на ограничаване на обработването, когато:

●   се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5.5 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

  • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

5.6 Право да възразите срещу директния маркетинг:

  • Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

6. Използване на “бисквитки”

6.1 Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на “Запомни ме”, когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

6.2 Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, гореспоменатите линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона “Помощ” от менютата на Вашия браузър за повече детайли.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

6.3 Използва ли Sentimento candles бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

6.3 Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: candles.sentimento@gmail.com.

Моля обърнете внимание, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация за поверителност.

Дата: 13.10.2022