0
Количка

Общи условия

на електронен магазин sentimentocandles.com

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Астарта А“ ЕООД, ЕИК 205353764, с адрес на регистрация гр. Варна, ул. Божур 12, електронна поща candles.sentimento@gmail.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия, наричана по-долу sentimentocandles.com.

Чл.2. Sentimentocandles.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.sentimentocandles.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата sentimentocandles.com;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата sentimentocandles.com в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.
 • Чл.3. Доставчикът в платформата sentimentocandles.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

Чл.4. Потребителите сключват с Доставчика в платформата sentimentocandles.com договор за покупко-продажба на стоките на адрес https://www. sentimentocandles.com/.

По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата sentimentocandles.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

Чл.5. Потребителите заплащат на Доставчика на платформата sentimentocandles.com възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата sentimentocandles.com и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата sentimentocandles.com.

Чл.6. Потребителят и Доставчикът в платформата sentimentocandles.com се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл.7. За да използва sentimentocandles.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата sentimentocandles.com, съобразно посочената в него процедура.

С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им – Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация.

Чл.8. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата sentimentocandles.com по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в платформата sentimentocandles.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата sentimentocandles.com
 • Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата sentimentocandles.com чрез идентифициране с име и парола.
 • Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата sentimentocandles.com, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата sentimentocandles.com.
 • Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата sentimentocandles.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • Избор на метод на доставка.
 • Потвърждение на поръчката.

Чл.9. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата sentimentocandles.com са определени в профила на всяка стока в платформата sentimentocandles.com.

Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата sentimentocandles.com в профила на всяка стока в платформата sentimentocandles.com. Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата sentimentocandles.com.

Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак.

Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата sentimentocandles.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата sentimentocandles.com.

Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата sentimentocandles.com, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка.

Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата sentimentocandles.com или чрез електронна поща.

Чл.10. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.

Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил получен от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Формулярът се предоставя на Потребителят след заявено писмено искане от негова страна на електронната поща на Доставчикът: candles.sentimento@gmail.com

Чл.11. Срокът на доставка на стоката, поръчана до адрес или офис на куриер е до 3 работни дни. Важно: срокът на доставка на поръчки, направени по време на празници, акции и намаления може да бъде удължен в зависимост от натовареността на куриера.

Ако Доставчикът в платформата sentimentocandles.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя в срок до 24 ч от регистрирането на поръчката.

Чл.12.  Доставчикът в платформата sentimentocandles.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата sentimentocandles.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата sentimentocandles.com има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата sentimentocandles.com има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата sentimentocandles.com.

Sentimentocandles.com обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл.13.  Във всеки момент, Доставчикът в платформата sentimentocandles.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата sentimentocandles.com има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли, за да съдейства Потребителят да достъпи до своя профил.

Чл.14. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата sentimentocandles.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

Доставчикът в платформата sentimentocandles.com и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата sentimentocandles.com и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата sentimentocandles.com и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата sentimentocandles.com.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата sentimentocandles.com, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.15. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.sentimentocandles.com.

Чл.16. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата sentimentocandles.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата sentimentocandles.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл.17. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата sentimentocandles.com в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

чл.18. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.19. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл.20. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл.21. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата sentimentocandles.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл.23. За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Дата: 13.10.2022